ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4592-2232  E-mail : taud.city@gmail.com 

 
 
  • แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา)
  • แนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรม
  • แนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรม
ประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัม... new

อ่านต่อ... 
 
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ขอให้ทายาทของเกษตรกรซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งถึงแก่ความตาย ยื่นขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแทนที่
ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ข... new

อ่านต่อ... 
 
งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ
งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบปร... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรม นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ตาอุดไม่ทิ้งกัน
กิจกรรม นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ตาอุดไม่ทิ้งกัน ...

อ่านต่อ... 

 
การฝึกอบรมโครงการฝึกทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
การฝึกอบรมโครงการฝึกทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาส ...

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด โดยงานป้องกันแล

อ่านต่อ... 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำป ...

อ่านต่อ... 

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กา ...
 
ข้อมูลทั้งหมด
เสื่อใบเตย
เสื่อใบเตย new
 
อ่านต่อ... 
 
หมอนฟักทอง
หมอนฟักทอง new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17122
E-service
e-mail
e
Facebook
จังหวัดศรีสะเกษ
ทำเว็บไซต์
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย