ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4592-2232  E-mail : taud.city@gmail.com 

 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
หมู่ 6 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4592-2232,081-790-3025
E-mail : taud.city@gmail.com
                    สายด่วนผู้บริหาร
                            นายทองสา  อุตมะ
                            ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด โทร 0929813440
                            นายโสภณ  ดวงอินทร์ 
                            ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
โทร 0925241997


                               
ชื่อ :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
ข้อความ :
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17122
E-service
e-mail
e
Facebook
จังหวัดศรีสะเกษ
ทำเว็บไซต์
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย