ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4592-2232  E-mail : taud.city@gmail.com 

 
 
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านคลองกลางหมู่ที่ 6

     

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (กองช่าง)

     

ราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงรั้วรอบที่ทำการอบต.ตาอุด

     

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด

     

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านตาอุดใต้ หมู่ที่ 5

     

โครงการก่อสร้างถนนดินภายในตำบลตาอุด

     

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินทรุดตัว คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด

      

แบบโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก จากถนนโชคชัยเดชอุดม - หนองระบอง

      

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก จากถนนโชคชัยเดชอุดม - หนองระบอง

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17122
E-service
e-mail
e
Facebook
จังหวัดศรีสะเกษ
ทำเว็บไซต์
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย