ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4592-2232  E-mail : taud.city@gmail.com 

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 1

     

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)

     

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 5

     

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 4

     

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 3

     

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2

     

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 1

     

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)

     

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17122
E-service
e-mail
e
Facebook
จังหวัดศรีสะเกษ
ทำเว็บไซต์
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย