ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4592-2232  E-mail : taud.city@gmail.com 

 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด

     

คู่มือ พจนานุกรมสมรรถนะ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด

     

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

     

คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบงานของพนักงานกองช่าง

     

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

     

คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง กองคลัง

     

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

     

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

     

คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สำนักปลัด

     

12 3
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17122
E-service
e-mail
e
Facebook
จังหวัดศรีสะเกษ
ทำเว็บไซต์
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย