ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4592-2232  E-mail : taud.city@gmail.com 

 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 / 2565

     

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

     

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

     

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

     

ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก

     

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

     

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

     

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

     

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

     

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17122
E-service
e-mail
e
Facebook
จังหวัดศรีสะเกษ
ทำเว็บไซต์
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย