ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4592-2232  E-mail : taud.city@gmail.com 

 
 
ราคากลางโครงการจัดซื้อโคมไฟถนน(แบบโซล่าเซลล์ )

      

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุกสายหนองแสง - กกแต้โบราณ

      

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุกสายบ้านโก หมู่ที่ 7 – หนองกวด หนองลุง

      

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินภายในตำบลตาอุด จำนวน 4 จุด

      

ราคากลางรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านจำนรรจ์ หมูที่ 3 (เส้นจากบ้านตาอุด -บ้านโป่ง)

      

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่2-หนองอะหล่ำ

      

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโกหมู่ที่ 7 (จุดบ้านนายเที่ยง บุญตา)

      

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโชคชัย -เขตตำบลปรือใหญ่

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17122
E-service
e-mail
e
Facebook
จังหวัดศรีสะเกษ
ทำเว็บไซต์
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย