ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4592-2232  E-mail : taud.city@gmail.com 

 
 
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

     

ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ขอให้ทายาทของเกษตรกรซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งถึงแก่ความตาย ยื่นขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแทนที่

     

งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ

     

การออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34(1) แห่งพระราชบัญยัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

     

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     

ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานครูส่วนตำบล

     

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในตำแหน่งครูผู้ดูและเด็ก/ครู จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

       

   


ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     

ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยสามารถทำแบบประเมินออนไลน์ได้ทาง

https://forms.gle/FUvkHvVagDcBqxV28


แนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรม

     

รายงานผลการลดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ปี 2564

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17122
E-service
e-mail
e
Facebook
จังหวัดศรีสะเกษ
ทำเว็บไซต์
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย