ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4592-2232  E-mail : taud.city@gmail.com 

 
 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565

     

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

     

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

     

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

     

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

     

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโก หมู่7 สายหนองหว้าบ้านโก หมู่ 7

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกลาง หมู่ 6 สายบ้านหัวนอนหมู่ 8

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาอุดใต้ หมู่ 5 หนองแดง

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17122
E-service
e-mail
e
Facebook
จังหวัดศรีสะเกษ
ทำเว็บไซต์
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย