ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4592-2232  E-mail : taud.city@gmail.com 

 
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินภายในตำบลตาอุด จำนวน 4 จุด
 จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนดินภายในบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร (เสริมดินจากการขนส่ง จำนวน 336 ลบ.ม.)หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมเกรดปร รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17122
E-service
e-mail
e
Facebook
จังหวัดศรีสะเกษ
ทำเว็บไซต์
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย