ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4592-2232  E-mail : taud.city@gmail.com 

 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     

   องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุดร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกลางได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ตำบลตาอุดระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับชุมชน โรงเรียน และวัด ในพื้นที่เขตตำบลตาอุด


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด

     


     วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุดได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด เพื่อรายงานการเงินและติดตามความก้าวหน้า ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด                                            

 

               

 

 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด เพื่อรายงานการเงินและติดตามความก้าวหน้า ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด


กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มิถุนายน 2565

     

             เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด นำโดยนายทองสา  อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกลาง สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ณ บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ตามยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดศรีสะเกษ "ศรีสะเกษจังหวัดสะอาด" และการปรับปรุงภูมิทัศน์และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย


ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565

     

              เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์ ได้ออกฉีดวัคซีนสุนัขและแมว และให้ความแก่ประชาชนได้เข้าใจในเรื่องพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคสัตว์สู่คน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 พื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2565

     

           เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์ ได้ออกฉีดวัคซีนสุนัขและแมว และให้ความแก่ประชาชนได้เข้าใจในเรื่องพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคสัตว์สู่คน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 พื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565

     

         เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์ ได้ออกฉีดวัคซีนสุนัขและแมว และให้ความแก่ประชาชนได้เข้าใจในเรื่องพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคสัตว์สู่คน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 พื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


12 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17122
E-service
e-mail
e
Facebook
จังหวัดศรีสะเกษ
ทำเว็บไซต์
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย