ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4592-2232  E-mail : taud.city@gmail.com 

 
 
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มิถุนายน 2565

      เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด นำโดยนายทองสา  อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกลาง สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ณ บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ตามยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดศรีสะเกษ "ศรีสะเกษจังหวัดสะอาด" และการปรับปรุงภูมิทัศน์และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17122
E-service
e-mail
e
Facebook
จังหวัดศรีสะเกษ
ทำเว็บไซต์
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย