ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4592-2232  E-mail : taud.city@gmail.com 

 
 
ผู้บริหาร  |  สภา อบต.ตาอุด  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  |  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
 
นายทองสา อุตมะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด โทร 0929813440
นายจันแดง แต้มงาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1 โทร 0942851649
นายสังวาน บุญตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2 โทร 0981052188
นายไพจิตร บุญตา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทร 0872459754
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17122
E-service
e-mail
e
Facebook
จังหวัดศรีสะเกษ
ทำเว็บไซต์
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย