ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4592-2232  E-mail : taud.city@gmail.com 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด

สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัด   ศรีสะเกษ มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น 1,168ครอบครัว ประชาชนจำนวน 5,175 คน มีโรงเรียนในสังกัด 1 โรงเรียน วัดในสังกัด ๒ วัด มีเนื้อที่ 20.189 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
      ทิศเหนือ          จดตำบลสะเดาใหญ่ 
ทิศตะวันออก จดตำบลสำโรงพลัน
      ทิศใต้ จดตำบลปรือใหญ่ และตำบลศรีตระกูล
ทิศตะวันตก จดตำบลหนองฉลองและนิคมพัฒนา

คำขวัญประจำตำบล
ตาอุดถิ่นดินดี มากมีคนขยัน ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนำสามัคคี

ความเป็นอยู่ของประชากร
ประชาชนในตำบลตาอุด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาในฤดูฝน และปลูกพืชผัก ข้าวโพด หอม กระเทียม และปลูกแตงโมใน ภายหลังการเก็บเกี่ยว ผลผลิตที่ขึ้นชื่อของตำบลคือ “แตงโม” จนได้รับการขนานนามว่า “บ้านตาอุด ถิ่นแตงโมหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม”
      ลักษณะนิสัยคนส่วนมาก จะชอบทำบุญสุนทาน ในช่วงเข้าพรรษา ผู้เฒ่าผู้แก่จะพาลูกหลานมาจำศีลภาวนาที่วัดเป็นประจำ ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ในระดับพออยู่พอกิน ยังเป็นสภาพสังคมแบบชนบทที่ยึดหลักปรัชญาแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ

การคมนาคม
การสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านในตำบลตาอุดกับภายนอกสะดวกมาก เพราะมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ผ่านกลางตำบล ส่วนถนนภายในตำบลก็จะมีถนนคอนกรีตและลูกรังเชื่อมต่อกันทุกหมู่บ้าน   
 
หมู่บ้านในตำบลตาอุด
ตำบลตาอุด เดิมเป็นตำบลขนาดใหญ่ ต่อมาถูกแยกไปเป็นตำบลหนองฉลอง นิคมพัฒนา และศรีตระกูล จึงทำให้กลายเป็นตำบลขนาดเล็กลง ตั้งอยู่ในเขตอิสานตอนใต้ ในท้องที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ผ่านกลางตำบลทำให้การคมนาคมสะดวกในทุกฤดูกาล ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาในฤดูฝน หลังเก็บเกี่ยวข้าว ก็ปลูกพืชผักสวนครัว ทำสวน และทำไร่แตงโม โดยอาศัยแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกจากลำห้วยศาลา และบ่อน้ำตื้นเป็นหลัก พืชเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของชาวตำบลตาอุดคือ แตงโม ถั่วฝักยาว ข้าวโพด พริก และพืชผักสวนครัวต่าง ๆ
ดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิก>>>
Download File  View File
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17122
E-service
e-mail
e
Facebook
จังหวัดศรีสะเกษ
ทำเว็บไซต์
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย